Program Çıktıları | Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

 • Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
 • Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

 • Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
 • Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
 • Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Öğrenme Yetkinliği

 • Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.